Vedtekter

Vedtekter RUSken Recovery

§ 1 Organisasjonens navn

Organisasjonens navn er: RUSken Recovery og ble stiftet 01.04.2020 klokka 13.00

§ 2 Formål

RUSken Recovery skal ha som hovedformål å hjelpe både mennesker somer rusmiddelavhengige og ROP lidelser i en samfunnsintegrasjon.

Dette skal oppnås ved tett samarbeid med deltageren for å finne sinesterke sider og potensialet som ligger i hvert enkelt ved å benytte recoveryfilosofien.
Vi ønsker å bedre og lette overgangen fra ett liv i rus til ett rusfritt liv gjennom å tilby ett sømløst tilbud gjennom ett tverrfaglig arbeid, etterbehandling eller fengsel, hvor vi vil samarbeide med både kommunale, spesialisttjeneste, private, humanitære og NAV.

Vi vil også, der det er mulig, ha et utstrakt samarbeide med pårørende,både familie og venner. Det vil også kunne settes opp ekstra prosjekter for å bistå det offentlige ved nødvendighet.

§ 3 Juridisk person

Organisasjonen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonligog begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

RUSken Recovery er en medlemsorganisasjon, og alle kan bli medlemmer. Medlemsavgift bestemmes av styret, og betales inn en gang i året. Dersom medlemsavgift ikke er betalt har personen ikke stemmerett på årsmøtet.
Medlemskap er først gyldig og skal regnes fra den dagen kontigent erbetalt. Man er prøvemedlem 1 år, og er fullt medlem med stemmerett etter 1 år.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett etter 1 år og er valgbare til tillitsverv

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av styret og betales forskuddsvis 1 gang pr år. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett ellerandre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen.
Strykeset medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

8 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i 1 måned, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte tilmedlemmene.
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt tilstyret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig formedlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt, man må være tilstede. Møteleder velges av årsmøtet. Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført påsakslisten senest 2 uke før årsmøtet.

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikkeavgitt.

§ 10 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal: 1. Behandle årsmelding
2. Behandle regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta budsjett
6. Velge:
a) Leder og nestleder
b) Styremedlem(mer) og varamedlem(mer) c) Revisor

§ 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av destemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som erkunngjort i innkallingen.

§ 12 Styret

Foreningen ledes av et styre på 4 medlemmer. Styret er høyeste myndighetmellom årsmøtene.

Styret skal:
1 Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielleoppgaver og utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med organisasjonensøkonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser ogbestemmelser.

4. Representere organisasjonen utad. Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall avstyremedlemmene forlanger det. Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtakfattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet tellermøtelederens stemme dobbelt.

§ 13 Signaturrett og prokura

Signaturrett gir fullmakt til å opptre, inngå avtaler, ta opp lån og lignende på vegne av foreningen.
Det er styret i fellesskap som har signaturrett, hvis det ikke er mulig å samle styret kan styrets leder og daglig leder i noen tilfeller gjøre dette i fellesskap, i daglig drift.
Alle personer i styret har prokura samtykke hver for seg

§ 14 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15 Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av organisasjonen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3flertall.

Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen.
Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Organisasjonens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme. Ingen medlemmer har krav på organisasjonens midler eller andel av disse.