Ettervern etter rusbehandling

RUSken Recovery er et nytt etterverntilbud innenfor rusomsorgen utviklet av og med mennesker med erfaringskompetanse.


Vi har til sikte å bedre og lette overgangen fra et liv i rus til et rusfritt liv gjennom å tilby et sømløst tilbud der deltakerne får individuell oppfølging i tiden før, under og etter behandling eller fengsel. Vi vil i hovedsak drive ambulerende oppfølging. Dette for å kunne møte våre deltakere der de er og slik senke terskelen for å motta hjelp.

Som det kommer fram av navnet «RUSken Recovery» vil recoverytankegangen være sentral og grunnleggende i tilbudet. Vi vil videre ha et særlig fokus på fysisk aktivitet da dette bidrar til bedret psykisk og fysisk helse.

Vår målgruppe er mennesker med rusmiddelavhengighet som ønsker å slutte å bruke rusmidler. Vi stiller krav i ettervernet til at deltakerne skal ha egnet bolig, et dagtilbud og til rusfrihet med eller uten foreskrevne medikamenter. Vi kan ta imot deltakere fra hele landet. Kjernen i oppfølgingen vil være å bistå deltakerne våre i å opparbeide kunnskap og ferdigheter som grunnlag for å mestre et rusfritt liv, bli selvhjulpen og uavhengig av hjelpeapparatet. 


Fokusområder i oppfølgingen vil være: 

  • Bolig
  • Økonomi 
  • Sosiale ferdigheter og nettverksbygging 
  • Fysisk og psykisk helse 
  • Arbeid og utdanning. 

Boligoppfølging vil bestå av praktisk hjelp, råd og veiledning rundt ivaretakelse av hjemmet og å skape en trygg base. Vi vil være behjelpelig med å skaffe egnet bolig til deltakerne og praktisk bistand i etableringsfasen.  

Økonomioppfølging vil ha som mål å styrke deltakeres evne til å planlegge og forvalte privatøkonomi. RUSken vil i starten forvalte deltakerens økonomi, og gradvis gi tilbake kontroll til deltakeren.  

Sosiale ferdigheter og nettverksbygging: Vi vil utfordre og støtte våre deltakere i å bygge nye nettverk og å gjenoppbygge tidligere relasjoner med mennesker utenfor rusmiljøet.  

Fysisk og psykisk helse er noe som ofte blir oversett når en er i aktiv rus. Vi vil bistå deltakerne i å opprette og følge opp kontakt med helsetjenesten for utredning og behandling vedrørende fysisk og psykisk helse. Videre ønskes det at deltakeren er i fysisk aktivitet, da dette bedrer både psykisk og fysisk helse.  

Arbeid og utdanning: Vi vil følge opp deltakeren ut mot arbeid og/eller utdanning. Vi kan hjelpe med å skrive jobbsøknader og CV, samt bistå deltakeren i kontakt med utdanningssted eller arbeidsgiver om dette er ønskelig.